MRP Passport Nepal ( एम. आर. पि. पासपोर्ट नेपाल )

कुनै मुलुकको सरकारले आफ्ना नागरिकलाई विदेश यात्रा गर्न तथा यात्राका क्रममा वाहकलाई संरक्षण प्रदान गर्न जारी गरेको आधिकारीक कागजातलाई राहदानी (Passport) भनिन्छ । To make an MRP Passport in Nepal you should fill up the passport application online form भर्नु पर्छ। It is important to know how to make an MRP Passport in Nepal. 

There are many Types of Passport in Nepal. They are mentioned below:

 1. Red Passport – नेपालको राहदानी कुटनीतिक (रातो रङ्ग),
 2. Blue Passport – विशेष (निलो रङ्ग)
 3. Green Passport – साधारण (हरियो रङ्ग) गरी तीन प्रकारका हुन्छन् ।
 4. Black Passport – यस अतिरिक्त यात्रा अनुमतिपत्र (कालो रङ्ग) पनि हुन्छ । 

Henly Passport Index, 2020 अन्तर्गत नेपालले ३८ देशहरुमा भिसा फ्री (visa free ) (Nepal passport visa free countries) प्रवेश गर्ने वा कसैलाई भेट्ने अधिकार छ, जसमध्ये १७ देश अफ्रिकामा पर्दछ।

नेपालमा Machine Readable Passport (MRP) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राहदानी विभाग नारायणहिटी र विदेसस्थित नियोगहरु गरि ३ प्रकारले बनाउन सकिन्छ । 

१. जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 • यसबाट Passport बनाउदा 30 देखि ४५ दिन भित्रमा राहदानी प्राप्त हुन्छ । कति दिनमा राहदानी प्राप्त हुने भन्ने कुरा विभागबाट जिल्लासम्मको दुरी अनुसार फरक पर्दछ ।
 • जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा राहदानीको निमित्त आवेदन पेश गर्न चाहने आवेदकले जुन कार्यालयबाट  नागरिकता वा नावालक परिचय लिएको हो, सोही कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भइ आवेदन दिनु पर्दछ । 
 • नाबालिगको हकमा निज र निजको बाबु/आमा वा संरक्षक/माथवर व्यक्ति समेत उपस्थित हुनु पर्दछ ।

यसरी आवेदन पेश गर्दा देहाय अनुसारका कागजातहरु सँलग्न गर्नु पर्दछ |

१. रीतपूर्वक भरिएको दरखास्त फाराम २ प्रति | Download the online Passport application Form Nepal from Department of Passport, Nepal Web portal www.nepalpassport.gov.np. Nepali passport form samples can also be downloaded from this site.

२. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र सोको प्रतिलिपि १ प्रति

३. ६ महिना भित्र खिचेको मापदण्ड मिलेको फोटो ४ प्रति, 

४. राहदानी दस्तुर तिरेको रसिद (Rs. 5,000/-)

५. नाबालिकाको हकमा सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको नाबालक परिचय पत्र, निजको बाबु/आमाको नागरिकताको प्रमाण पत्र र सोको प्रतिलिपि सहित वाबु/आमा मध्ये कुनै एक स्वयं उपस्थित हुनु पर्दछ । संरक्षक/ माथवर व्यक्ति नियुक्त भएकोमा संरक्षक/ माथवर व्यक्ति भएको व्यहोरा खुल्ने लिखतको सक्कल प्रति र संरक्षक/ माथवर व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा त्यसको प्रतिलिपि सहित संरक्षक/ माथवर व्यक्ति उपस्थित हुनु पर्दछ ।

६. पहिले राहदानी बनाइ सकेको भए सोको सक्कल र प्रतिलिपि १ प्रति ।

७. सम्बन्धित जिल्ला / इलाका प्रशासन कार्यालयले तोके अनुसार स्थानीय निकायको सिफारिस ।

२. राहदानी विभाग नारायणहिटी, काठमाण्डौं | Department of Passport Naraynhiti, Kathmandu
 • नेपालमा रहेका आवेदकलाई तत्काल राहदानी आवश्यक परेमा, विभागमा द्रुत सेवा मार्फत १ दिने, २ दिने र ३ दिने सेवाको राहदानी जारी हुन्छ ।
 • जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा द्रुत सेवा उपलब्ध छैन ।

यसरी आवेदन पेश गर्दा देहाय अनुसारका कागजातहरु सँलग्न गर्नु पर्दछ | Documents required to submit for Passport

१.Pre-live Enrollment बाट विवरण भरी पेश (Submit) गरेपश्चात्  प्राप्त भएको Barcode सहितको फाराम वा Barcode. पूर्व प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली (Pre-live Enrollment) बाट राहदानी फाराम भर्नका लागि राहदानी विभागको वेभसाइट www.nepalpassport.gov.np मा login गर्नुहुन अनुरोध छ| 

२. सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्रमाणपत्र / नाबालाक परिचयपत्रको प्रमाणित verification फाराम,

 ३. नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र / नाबालाक परिचयपत्रको सक्कल, 

४.  पुरानो राहदानी (यदि लिएको भए), 

५. राहदानी नियमावलीमा तोकिएबमोजिमको शुल्क ।

द्रुतसेवा अन्तर्गत राहदानी आवेदन फाराम बुझाउँदा लाग्ने दस्तुर (Fast Passport Making Cost)

क. नयाँ र नवीकरण (New Passport / Passport Renewal ) का लागि : 

तीन दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १०,०००/-
दुई दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १२,०००/-
एक दिनमा राहदानी लिनका लागि रु. १५०००/-
आवेदकको गल्तीले बिग्रिएर पुनः राहदानी बनाउनु परेमा तीन दिनमा रु. ५,०००/- दुई दिनमा रु. ७,०००/- हजार र १ दिनमा रु. १०,०००/- शुल्क लाग्नेछ ।
विभागको गल्तीले बिग्रिएर पुनः राहदानी बनाउनु परेमा निःशुल्क (राहदानी बनाएको एक वर्षभित्र) । एकवर्ष नाघेमा नियमानुसार शुल्क लाग्नेछ।

ख. हराएको, बिग्रिएको, च्यातिएको हकमा (Lost Passport , Damaged or Torn Passport ):

तीन दिनमा राहदानी लिनका लागि रु १५,०००/-
दुई दिनमा राहदानी लिनका लागि रु १७,०००/-
एक दिनमा राहदानी लिनका लागि रु २०.०००/-

१० वर्ष मुनिका नाबालकको हकमा भने यस्ता दस्तुरहरु फरक हुनेछ ।

यात्रा अनुमतिपत्र (Travel Document) को लागि नियमित सेवा रु ४,०००/- र आदेदकको गल्तीले पुनः बनाउनु परेमा रु ४,०००/- दस्तुरहरु लाग्नेछ।

mrp passport nepal३. विदेसस्थित नियोगहरु | MOFA Nepali Passport |Nepal Embassy MRP passport
 • विदेशमा रहेका नेपालीहरुको हकमा आफू बसोवास गर्ने मुलुकस्थित नेपाली नियोग वा उक्त मुलुकमा नेपाली नियोग नभएमा सो मुलुक हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको नेपाली नियोगमा राहदानी आवेदन फाराम पेश गर्नु पर्दछ । 
 • विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुको सम्पर्कका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको वेब पेज www.mofa.gov.np मा लगईन गर्नुहोला । 
 • विदेश स्थित नियोगमा आवेदन पेश गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र आवश्यक कागजात विभिन्न मुलुकहरुमा रहेका नेपाली नियोग पिच्छे केही फरक पर्न सक्ने भएकोले राहदानी आवेदन पेश गर्ने वारेमा सम्बन्धित नियोगबाट जानकारी लिन उपयुक्त हुन्छ ।
 • नियोगहरुमा आवेदन गर्दा सामान्यतः देहाय अनुसारका कागजात सहित आवेदक स्वयं उपस्थित हुनु पर्ने हुन्छ । 
 • तर Live Enrollment System लागू नभएका र भौगोलिक रुपमा टाढा रहेका आवेदकहरुको हकमा नियोगहरुले हुलाक सेवा लगायत अन्य सुरक्षित माध्यमबाट आवेदन पठाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्छन् । 

नियोगहरुमा आवेदन पेश गर्दा निम्न कागजातहरु पेश गर्नु पर्दछ ।  Documents required to submit at MOFA Passport.

१. रीतपूर्वक भरिएको आवेदन फाराम २ प्रति वा प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली लागु गरिएका नियोगको हकमा रीतपूर्वक भरिएको अनलाईन दरखास्त फाराम १ प्रति, 

२. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति र सोको प्रतिलिपि १ प्रति,

३. पुरानो राहदानीको सक्कल र प्रतिलिपि एक प्रति,

४. स्वयं उपस्थित नहुने आवेदकको हकमा आवेदक उक्त देशमा रहेको प्रमाणजनाउने कागजात (जस्तै, रेसिडेन्ट कार्ड, कम्पनी परिचयपत्र, entry stamp सहितको भिसाको प्रति आदि)

५. ६ महिना भित्र खिचेको मापदण्ड मिलेको फोटो ४ प्रति, (फोटोको मापदण्डका लागि अनुसूचि १ मा हेर्नु होला) । तर प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली लागू गरिएका नियोगको हकमा अतिरिक्त फोटो पेश गर्नु पर्नेछैन ।  

६. नाबालिगको हकमा सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको नाबालक परिचय पत्र र निजको बाबु/आमाको नागरिकताको प्रमाण पत्र र सोको प्रतिलिपि सहित वाबु/आमा मध्ये कुनै एक स्वयं उपस्थित हुनु पर्दछ ।

७. राहदानी दस्तुर (Passport Fees/ Cost)

तर विदेशमै जन्मिएका नेपाली आमा-बावुका सन्तानको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र (Birth  Registration Certificate) लाई मुख्य आधार मानी राहदानी जारी गरिने हुँदा राहदानीको लागि आवेदन पेश गर्दा निम्न कागजातहरु आवश्यक पर्दछन् ।

१. रित पूर्वक भरिएको दरखास्त फाराम २ प्रति,

२. आमा बाबु दुवैजनाको नागरिकताको प्रतिलिपि,

३. आमा बाबु दुबैजनाको नेपाली राहदानीको प्रतिलिपि,

४. आमा बाबुको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र,

५. नावालकको जन्मदर्ताको सक्कल प्रति र सोको प्रतिलिपि १ प्रति,

६. ६ महिना भित्र खिचेको तोकिएको मापदण्ड बमोजिमको रंगिन फोटो ४ प्रति, 

 

Passport बनाउदा जिल्लाहरुको नामको Spelling र Serial Number मिलाएर भर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हाम्रो Federal Nepal Section मा हेर्नु होला। तेहा नेपालको जिल्लाहरु र स्थानीय तहको विस्तृत जानकारी दिएको छ।

For More Information:

Department of Passport, Narayanhiti, Kathmandu, Nepal

Phone: 4416011, 4416012, 4416013

Share with your friends...

About the Author
Please Login to Comment.