IOE Entrance Exam

Every year The Institute of Engineering (IOE), Tribhuvan University (T.U) conducts IOE Entrance Exam for both Nepali and foreign candidates. It is a computer-based entrance exam in which successful candidates will be admitted to study various Engineering courses at IOE constituent and affiliated campuses according to the merit list of this examination. There are lots of scholarship opportunities for the students based on the merit list of this exam.

The Institute of Engineering (IOE), established in 1930 (1987/11/19 BS) as Nepal’s premier technical school and revised to present shape in 1972,  has been offering exceptional engineering technicians and engineers for more than 80 years.

IOE has 5 constituent campuses(आंगिक क्याम्पस) and 10 affiliated colleges (सम्बन्धन-प्राप्त कलेज). Pulchowk Campus, Purwanchal Campus, Pashchimanchal Campus (Western Region Campus), Thapathali Campus, and Chitwan Engineering Campus, Rampur are its constituent campuses.

Note: This year’s B.E./B.arch IOE Entrance Exam starts from 2077 Magh 14 at Information and Communication Technology Center (ICTC) Institute of Engineering, Pulchowk, Lalitpur.

The undergraduate courses offered at IOE campuses are as follows:

 1. BE IN MECHANICAL ENGINEERING
 2. BE IN INDUSTRIAL ENGINEERING
 3. BE IN GEOMATICS ENGINEERING
 4. BE IN ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
 5. BE IN ELECTRICAL ENGINEERING
 6. BE IN COMPUTER ENGINEERING
 7. BE IN CIVIL ENGINEERING
 8. BE IN AUTOMOBILE ENGINEERING
 9. BE IN ARCHITECTURE
 10. BE IN AGRICULTURE ENGINEERING
 11. BE IN AEROSPACE ENGINEERING
 12. BE IN CHEMICAL ENGINEERING

B.E./B.Arch. Entrance Examination Syllabus -2077

 1. English – 20 Marks
 2. Chemistry – 25 Marks
 3. Physics – 45 Marks
 4. Mathematics – 50 Marks

Different Seat Numbers Allocated in its Constituent Campuses

IOE constituent seat

Different Seat Numbers Allocated in its Affiliated Colleges:

IOE affiliated colleges

Eligibility for Entrance Exam: 
 • त्रि. वि. वा यसबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण-संस्थाबाट भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा ११ र १२ मा गणित बिषय लिइ प्रवीणता प्रमाणपत्र तह, उच्च मार्ध्यामक तह, ए लेभल वा इन्जिनियरिंग डिप्लोमा तह वा सो सरहको परीक्षामा कूल पुर्णाङ्ग्कको कम्तिमा ४५% र Letter Grading भएमा NEB को हकमा सबै  विषयहरुमा Final Grade मा न्युनतम (C Grade ) प्राप्त गरी उत्तीण गरेको Transcript वा अन्तिम परीक्षामा साम्मालत भएका वा अन्तिम परीक्षामा सम्मालित भएका विद्यार्थीहरुले पनि आवेदन दिइ प्रवेश-परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्‌ ।
IOE Entrance Exam Procedures and Rules:
 1. स्नातक (बी.ई./बी.आर्क.) तहको प्रवेश-परीक्षा इ अ.सं. प्रवेश परीक्षा बोर्डले संचालन गर्नेछ ।
 2. पूर्ण कम्प्युटर परीक्षा प्रणालीको विधिबाट प्रबेश-परीक्षाको लिइनेछ (Computer based test)।
 3. प्रवेश-परीक्षामा सम्मलित भई उत्तीण भएका आवेदकहरूलाई मात्र योग्यताकमको आधारमा क्याम्पसमा भनांको लागि आवेदन दिन योग्य मानिनेछ ।
 4. १०+२ स्तर सम्मको पाठ्यक्रमको आधारमा अनिवार्य र्गाणत, भौतिकशान्त्र, अंग्रेजी, र रसायन शास्त्र  विषयमा  प्रवेश-परीक्षा लिइनेछ | (Engineering Aptitude Subject Entrance बाट हटाएको छ।)
 5. प्रवेश-परीक्षामा प्रवेशपत्र (Admit Card) का साथमा परिचय खुलाउने फाटो सहितको प्रमाण पत्र (नागरिकता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमति पत्र वा कक्षा १२ को अन्तिम परिक्षाको प्रबेश पत्र मध्ये कूनै एक) अनिवार्यरूपमा ल्याउनु पर्नेछ । यी कागजात विना परीक्षामा सम्मालित गराइने छैन ।

प्रवेश-पर्रीक्षाका कूल प्राप्ताइ-प्रतिशतलाई प्रवेश-प्राप्ताङ्गक (Entrance Score ) कायम गरिनेछ। सोही प्रवेश- प्राप्ताङ्वको आधारमा भनाको लागि योग्यताक्रमको सूची प्रकाशित गरिनेछ ।

IOE FEE STRUCTURES:

पुल्चोक क्याम्पस पुल्चोक, पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरा, पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरान र थापाथली क्याम्पस, थापाथलीमा निम्न दुई किसिमका शिक्षण शुल्क लिने गरी आवेदकहरू भर्ना गरिने व्यवस्था छ : १) नियमित -भना र २) पूणशृल्कीय-भना ।नियमित विद्यार्थीको रुपमा भर्ना पाएका विद्यार्थीहरुले न्यूनतम शिक्षण-शुल्क तिर्नेछन्‌ र बाँकी आवेदकले पूर्णशुल्कीयकार्यक्रम अन्तर्गतको शुल्क तिरी भर्ना हुन सक्नेछन्‌ ।

ioe fee structure

fees2

यो शुल्क २०७६ / ०७७ भर्ना समूह देखि मात्र लागु हुनेछ ।

यसभन्दा अगाडि त्रि.वि. मा दर्ता नभएकाहरूलाई मात्र देहाय अनुसार यो शुल्क लाग्नेछ :

 • स्वदेशवाट परीक्षा उत्तीण गरका विद्यार्थीहरूका लागि रु. ५००.००
 •  विदेशबाट परील्ला उत्तीण गरेका विद्यार्थीहरूका लागि रु. १,०००.००
Quota System in IOE:

१. महिला कोटा/Women Quota

women quota

२.शिक्षक/कर्मचारी कोटा

 • इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गत स्थायी नियुक्ति पाइ कार्यरत पर्रीक्षणकाल हटिसकेका शिक्षक र कर्मचारीको आत्मान्नतिका लागि बी.ई. / बी.आर्क. तहमा इ.अ.सं.का क्याम्पसहरुमा जम्मा दुई स्थान सुरक्षित गरिएका छ । कुनै शिक्षक/कमचारीको आवेदन नपरेको खण्डमा उक्त रिक्त स्थानमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका स्थायी (नियुक्ति पाइ परीक्षणकाल हटिसकेका) शिक्षक तथा कर्मचारीहरुका छोरा/ छोरीहन्लाई योग्यताक्रमानुसार भर्ना गरिनेछ ।

३.समावेशी विपन्न आरक्षण कोटा

त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्वन्धी नियम २०५० को ११क तथा ११ख मा तोकिए बमोजिम नियमित सिटहरुम २०% सिट विपन्न समुदायका व्यत्तिलाई निम्नानुसार आरक्षण कोटा सुरक्षित गरिएको छ।

समावेशी आधारमा भर्ना लिईने २०% कोटालाई सतप्रतिशत मानी निम्नानुसार आरक्षण कोटा सुरक्षित गरिएको छ।

 • महिला = २०% मध्ये ३% दलित महिलालाई र २% मृस्लिम महिलालाई छुदयाइनेछ ।
 • जनजाति = १६% 
 • मधेसी = १४% मध्य ३% मधेसी दलित महिलालाई छुदयाईनिछ ।
 • दलित = ९%

IOE quota system

quota system2

४.विदेशी नागरिकहरूका लागि सुरक्षित कोटा/ Foreign Students quota at IOE

संचालित आंगीक क्याम्पसहरुमा पूर्णशुल्कीय कायक्रमको पूर्णशृल्कीय सिटको १/१२ अंश बरावरको सिट विदेशी नागरिकहरूको लागि सुर्रक्षित गरिएको छ।

IOEpulchowk

भर्ना हुँदा पेस गर्नुपर्ने कागजपत्रहरू/Documents to be submitted during admission after IOE Entrance Exam:
 1. प्रवेशिका (एस.एल.सी.) वा सो सरहको परीक्षाका Transcript र चारित्रीक प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रर्माणत प्रतिति १/१ प्रति
 2. त्रि. वि. वा यसबाट मान्यता प्राप्त शिक्षण-संस्थाबाट भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा ११ र १२ मा गणित बिषय लिइ प्रवीणता प्रमाणपत्र तह, उच्च मार्ध्यामक तह, ए लेभल वा इन्जिनियरिंग डिप्लोमा तह वा सो सरहको परीक्षामा कूल पुर्णाङ्ग्कको कम्तिमा ४५% र Letter Grading भएमा NEB को हकमा सबै  विषयहरुमा Final Grade मा न्युनतम (C Grade ) प्राप्त गरी उत्तीण गरेको Transcript र चारित्रीक प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रर्माणत प्रतिति १/१ प्रति
 3. नेपाली नागरिकताका प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि १ प्रति ।
 4. त्रिवि.वाहेक अन्य विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड / उच्च मा. वि. परिषद वाहेक अन्य बोर्डबाट १०+२ वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेहरुले सम्वन्धित निकायबाट समकक्षताको प्रमाण पत्र, सम्वन्धित बोर्डको माइग्रेसन सार्टीफकेट,बोर्ड सर्टिफिकेट वा प्रोभिजनल सर्टिफिकेटको सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि १/१ प्रति
 5. विदेशी आवेदकहरूले राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्नेछ ।
छात्रवृत्ति र पदक/ Scholarships for BE Students:
 1. स्तातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई निम्नानुसार छात्रवृत्तिका व्यवस्था गरिएको छ।
 2. प्रत्यक कार्यक्रमको नियमित विद्यार्थी-संख्याको २०% ले उत्कृष्ट नतिजाको आधारमा त्रिवि. बाट प्राप्त छात्रवृत्ति पाउने छन्‌ ।
 3. प्रत्यक कार्यक्रमको नियमित विद्यार्थी-संख्याको २०% ले नियमित कार्यक्रम तर्फको शिक्षण शुल्क वरावर निशुल्क बृत्ति पाउने छन्‌ ।
 4. प्रत्येक कार्यक्रमको नियमित विद्यार्थी-संख्याको १५% ले नियमित दिइने (त्रि.वि. को नियमित सरहका) छात्रवृत्ति पाउने छन्‌ ।
 5. प्रत्येक कार्यक्रमको नियमित विद्यार्थी-संख्याको १०% ले पूर्णशुल्कीयबाट दिइने (त्रिवि. का नियमित सरहको) निःशुल्क वृत्ति पाउने छन्‌ ।

Some of the information regarding this entrance (except 2077 syllabus) may differ due to cornovirus pandemic. 

For More Information:

Institute of Engineering

+977-1-5521531
admin@ioe.edu.np
P.O. Box No. 1915, Pulchowk, Lalitpur

Share with your friends...

About the Author
Please Login to Comment.