नेपालको संविधान (Constitution of Nepal)

नेपालको संविधानPreamble
भाग–१ प्रारम्भिकPart-1 Preliminary
भाग–२ नागरिकताPart-2 Citizenship
भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्यPart-3 Fundamental Rights and Duties
भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वPart-4 Directive Principles, Policies and Obligations of the State
भाग–५ राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडPart-5 Structure of State and Distribution of State Power
भाग–६ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिPart-6 President and Vice-President
भाग–७ संघीय कार्यपालिकाPart-7 Federal Executive
भाग–८ संघीय व्यवस्थापिकाPart-8 Federal Legislature
भाग–९ संघीय व्यवस्थापन कार्यविधिPart-9 Federal Legislative Procedures
भाग–१० संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीPart-10 Federal Financial Procedures
भाग–११ न्यायपालिकाPart-11 Judiciary
भाग–१२ महान्यायाधिवक्ताPart- 12 Attorney General
भाग–१३ प्रदेश कार्यपालिकाPart -13 State Executive
भाग–१४ प्रदेश व्यवस्थापिकाPart-14 State Legislature
भाग–१५ प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधिPart-15 State Legislative Procedures
भाग–१६ प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणालीPart -16 State Financial Procedures
भाग–१७ स्थानीय कार्यपालिकाPart-17 Local Executive
भाग–१८ स्थानीय व्यवस्थापिकाPart-18 Local Legislature
भाग–१९ स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीPart-19 Local Financial Procedures
भाग–२० संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तरसम्बन्धPart-20 Interrelations between Federation, State and Local Level
भाग–२१ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगPart-21 Commission for the Investigation of Abuse of Authority
भाग–२२ महालेखा परीक्षकPart-22 Auditor General
भाग–२३ लोक सेवा आयोगPart -23 Public Service Commission
भाग–२४ निर्वाचन आयोगPart-24 Election Commission
भाग–२५ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगPart-25 National Human Rights Commission
भाग–२६ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगPart-26 National Natural Resources and Fiscal Commission
भाग–२७ अन्य आयोगहरूPart- 27 Other Commissions
भाग–२८ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाPart-28 Provisions Relating to National Security
भाग–२९ राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाPart-29 Provisions Relating to Political Parties
भाग–३० संकटकालीन अधिकारPart-30 Emergency Power
भाग–३१ संविधान संशोधनPart-31 Amendment to the Constitution
भाग–३२ विविधPart-32 Miscellaneous
भाग–३३ संक्रमणकालीन व्यवस्थाPart-33 Transitional Provisions
भाग–३४ परिभाषा र व्याख्याPart-34 Definitions and Interpretations
भाग–३५ संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजीPart-35 Short Title, Commencement and Repeal
अनुसूची-१ नेपालको राष्ट्रिय झण्डाSchedule-1 National Flag of Nepal
अनुसूची–२ नेपालको राष्ट्रिय गानSchedule-2 National Anthem of Nepal
अनुसूची–३ नेपालको निशान छापSchedule-3 Coat of Arms of Nepal
अनुसूची–४ प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूSchedule-4 States, and Districts to be included in the concerned States.
अनुसूची–५ संघको अधिकारको सूचीSchedule-5 List of Federal Power
अनुसूची–६ प्रदेशको अधिकारको सूचीSchedule-6 List of State Power
अनुसूची–७ संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीSchedule-7 List of Concurrent Powers of Federation and State
अनुसूची–८ स्थानीय तहको अधिकारको सूचीSchedule-8 List of Local Level Power
अनुसूची–९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीSchedule-9 List of Concurrent Power of Federation, State and Local level